Vedtægter for den selvejende institution:

 

LANDBOMUSEET  KOLDING

I

Navn, hjemsted, stiftelse, formål.

 

 • § 1.

Den selvejende institutions navn er: LANDBOMUSEET  KOLDING

 • § 2.

Den selvejende institutions hjemsted er Kolding Kommune.

 • § 3.

Den selvejende institution er stiftet den 26/11 2003 af Kolding Herreds Landbrugsforening, Koldingegnens Landboungdom, Seniorgruppen under KHL, Harte Husholdningsforening, Kontaktgruppen for Harte og Ejstrup.

 • § 4.

Den selvejende institutions formål er at eje, drive og videreudvikle det af Johannes Elbæk etablerede Landbrugsmuseum, med henblik på at formidle den historiske udvikling af landbokulturen.

II

Den selvejende institutions formue og administration.

 • § 5.

Den til den selvejende institutions formål fornødne kapital, tilvejebringes gennem tilskud fra foreninger, institutioner, organisationer, gaver fra private, tilskud fra offentlige myndigheder i henhold til gældende lovgivning, tilskud fra private virksomheder, fonde m.m.

III.

Den selvejende institutions ledelse.

 

 • § 6.

Den selvejende institutions øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af de tilsluttede foreninger, organisationer og institutioner med hver 2 repræsentanter, samt den siddende bestyrelse.

Skov- og Naturstyrelsen har en fast plads med en observatør i repræsentantskabet. Navnene på de udpegede repræsentanter og disses suppleanter skal skriftligt meddeles til formanden hvert år senest den 5.februar. De udpegede repræsentanter sidder herefter i repræsentantskabet indtil den l. februar det følgende år.

Optagelse af nye foreninger, organisationer og institutioner skal godkendes af repræsentantskabet. Vilkår for optagelse fastsættes af repræsentantskabet.

De tilsluttede foreninger, organisationer og institutioner kan kun udtræde af repræsentantskabet, når skriftlig meddelelse herom er givet til formanden senest 3 uger før repræsentantskabsmødet

 • § 7.

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelsen udsendes bilagt dagsorden  senest 2 uger før mødet til repræsentantskabets medlemmer.

Formanden kan på bestyrelsens foranledning indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når mindst 1/3 af repræsentantskabets medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter anmodning herom.

Mødet skal afholdes senest 4 uger efter at kravet er modtaget, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel bilagt dagsorden.

 • § 8.

På det årlige ordinære repræsentantskabsmøde skal dagsordenen mindst omfatte:

 1. l) Valg af dirigent

2) Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

3) Godkendelse af det reviderede årsregnskab samt budget for kommende år

4) Indkomne forslag

5) Valg af Bestyrelsesformand for 2 år

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) samt 2 suppleanter (for l år)

7) Valg af statsaut. eller reg. revisor

8) Eventuelt

Vedr. pkt. 4: Senest inden l. februar skal forslag være formanden skriftligt i hænde. Vedr., pkt. 5 og 6: Valg sker ved skriftlig forslag og skriftlig afstemning. Suppleanter vælges for et år. Dirigenten fastsætter fremgangsmåden ved valg.

Beslutninger på repræsentantskabsmødet træffes ved almindeligt stemmeflertal

Hvert medlem af repræsentantskabet har en stemme, der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset det fremmødte antal repræsentanter, dog kræver beslutning om den selvejende institutions opløsning, at mindst 2/3 af repræsentantskabet stemmer herfor. Møder et sådant antal repræsentanter ikke frem, men er forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 af de fremmødte stemmer, indkalder bestyrelsen til et nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, på hvilket forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte repræsentanter.

De på repræsentantskabsmødet trufne beslutninger føres til referat, der underskrives af dirigenten.

Senest 8 dage efter afholdt møde udsendes referat til repræsentantskabet.

 • § 9.

Den selvejende institution ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på repræsentantskabsmødet ved almindeligt stemmeflertal Valgbare er medlemmer af repræsentantskabet, medlemmer af de tilsluttede foreninger, samt andre som er indstillet af minimum 2 af repræsentantskabets medlemmer

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og evt. sekretær..

Hvert år afgår 2 medlemmer af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker det. Formanden skal sikre, at alle medlemmer indkaldes

Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.

Over det på bestyrelsesmødet vedtagne føres referat, som udsendes til bestyrelsen, samt de af repræsentantskabet der ønsker det, senest 8 dage efter mødets afholdelse og såfremt medlemmer af bestyrelsen ikke gøres indsigelser inden yderligere 8 dage er referatet godkendt. Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse af museet.

Den ansætter og afskediger det til driften nødvendige personale, drager omsorg for, at udstillinger og arrangementer sker under hensyntagen til de deri interesserede. Den fastsætter leje og entre m.v. og fastsætter retningslinjer for benyttelsen.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov, med mindst 1 bestyrelsesmedlem som deltager Arbejde i bestyrelse og udvalg er ulønnet.

Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en tilfredsstillende måde.

IV

Tegningsret

 • § 10

Den selvejende institution tegnes af formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse og underskrift af hele bestyrelsen samt godkendelse af repræsentantskabet med 2/3 flertal.

V

Årsregnskab og revision

 • § 11

Den selvejende institutions bestyrelse skal hvert år udarbejde et årsregnskab. Den selvejende institutions regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår løber dog fra stiftelsen til udgangen af 2004.

 • § 12

Den selvejende institutions regnskab gennemgås og attesteres af den af repræsentantskabet for et år valgt ekstern revisor.

VI

Hæftelse

 • § 13

Den selvejende institution hæfter for sine forpligtigelser alene med sin formue, og der påhviler ikke stifterne, repræsentantskabet eller andre nogen personlig forpligtelse i forbindelse med den selvejende institutions virksomhed

VII

Overskudsanvendelse

 • § 14

Det påhviler repræsentantskabet at anvende overskud i overensstemmelse med de formål, der er fastsat i vedtægterne. Repræsentantskabet kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af den selvejende institution.

VIII

Vedtægtsændring og ophør

 

 • § 15

Ændring af nærværende vedtægter kan kun ske ved beslutning af repræsentantskabet. Ændringer i institutionens vedtægter kræver vedtagelse med 2/3 flertal af repræsentantskabet. Vedtægtsændringer fremsendes til Kommunalbestyrelsen i Kolding kommune til orientering.

 • § 16

Ved den selvejende institutions ophør skal evt. overskydende midler anvendes til almennyttige formål efter nærmere aftale med Kommunalbestyrelsen i Kolding Kommune samt Skov- og Naturstyrelsen.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på det stiftende møde den 26. november 2003 og fremsendes til Kommunalbestyrelsen i Kolding kommune til orientering.

 • § 6 og 16 revideret den 21-12-04
 • § 7, §8 og §9 revideret den 11. marts 2010
 • § 10 og § 12 revideret den 17. marts 2015

Underskrift dirigent:

Sign.

Mogens Westen

De tilsluttede foreninger er:

Kolding Herreds Landbrugsforening

Koldingegnens Landboungdom

Seniorgruppen under KHL

Kontaktforum for Harte Sogn

Støtteforeningen for Landbomuseet Kolding

V. Nebel Lokalhistorisk Forening