Støtteforeningen

Jeg/vi ønsker at blive medlem af Støtteforeningen for Landbomuseet Kolding

 

Jeg/vi sender kr. 50 pr. medlem til konto 0759  3223000893 eller på MobilePay  48695

 

Støtteforening for landbomuseet Kolding

Vedtægter

§ l Navn og hjemsted

Foreningens navn er Støtteforening for Landbomuseet Kolding med hjemsted i Kolding Kommune og adressen er formandens adresse.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at støtte og hjælpe Landbomuseet Kolding.

§ 3 Medlemmer og kontingent.

Som medlemmer af foreningen kan optages enhver fysisk og juridisk person, samt virksomhed der ønsker at støtte eller arbejde for museet.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 4 Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. I ulige årstal afgår 3 medlemmer og i lige årstal afgår 2 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage specifikke: arbejdsopgaver.

På generalforsamlingen vælges der 2 suppleanter til bestyrelsen, samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

§ 5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes når mindst 2/3 af foreningens medlemmer skriftlig fremsætter krav herom med angivelse af grund og generalforsamlingen skal da afholdes inden 6 uger efter modtagelse af begæring herom.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 14 dages varsel med særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer.

Forslag fra medlemmer der ønskes behandlet på generalforsamling skal fremsendes skriftlig til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen skal afholdes.

Dagsorden til generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af suppleant til bestyrelsen

8. Valg af revisor.

9. Valg af revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Referatet fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten og formanden.

§ 6 Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelse.

§ 7 Vedtægtsændringer

Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 8 Opløsning.

Til foreningen opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Ved foreningen opløsning overdrages formuen til fordel for Landbomuseet Kolding.

Stiftet 15. januar 2004.

Sign Morten Wagner, Kristian Wulff, Carl Hilger, Jens Christensen og Søren Borg

§ 5 er ændret den 8. marts 2006

§ 5 ændret den 25. marts 2009.

For Landbomuseet Kolding

Bliv medlem af Støtteforeningen.

Landbomuseet Kolding, som er en selvejnde institution, drives og udbygges udelukkende på frivillig basis og der er derfor behov for en bred støttegruppe. Vi vil derfor opfordre alle, der har lyst og interesse i at støtte museets fortsatte drift og videreførelse til at melde sig som medlem.

Er man medlem giver det fri adgang til museet i de normale åbningstider, dog undtaget specialudstillinger.

Årskontingent er kr. 50,00 pr. medlem.

Såfremt man ønsker at blive medlem kan man blot indbetale beløbet til vor konto som er 0759 3223000893 eller MobilePay 12495 og en mail, så fremsender vi herefter kvittering pr. mail.

Har man derudover lyst og interesse i at hjælpe museet med at udføre det praktiske arbejde, som f. eks at deltage i vagter og som rundviser o. lign, har vi brug for al den hjælp vi kan få for at skabe et levende og spændende museum. Send os da blot en mail.

Børge Præst, formand tlf. 75535512, mobil 25485512

Poul Bloch, næstformand tlf. 75561163 mobil 20311163

Inger Hansen, bestyrelsesmedlem,  Havrevang 7, 6640  Lunderskov, mobil 40939377

Søren Borg, kasserer,  mobil 20228856

Bent Lind, bestyrelsesmedlem tlf. 20659090